Monstername (afvalstoffen)

Afval en afval is twee. Zo wordt  huishoudelijk afval bij een bepaald percentage specifieke stoffen plotseling chemisch afval. De overheid en andere controlerende organisaties onderscheiden een veelheid aan individuele soorten afval, die ieder op zich aan bepaalde wet- en regelgeving worden getoetst.

Dat heeft uiteraard consequenties voor opslag en verpakking – en bij vloeistoffen: voorwaarden voor lozing op riool en/of oppervlaktewater – waarbij aan deze processen afhankelijk van soort en gradatie van de afval ook uiteenlopende kostenplaatjes zijn verbonden. Accurate, kwalitatief hoogwaardige monstername om aard en samenstelling van een partij of hoeveelheid afval te bepalen zijn dus van groot belang. Deze training is erop gericht de deelnemers inzicht te geven in de theorie van monstername van zowel vloeistoffen als vaste stoffen.

Daartoe wordt in eerste instantie aandacht gegeven aan de verschillende aggregatietoestanden van vloeistoffen, zoals tweelagen systemen, emulsies, suspensies, vloeistoffen met drijflagen, etc. De wijze van monstername bij ieder van deze soorten vloeistoffen wordt in de praktijk geoefend, waarbij voor iedere deelnemer ruim de tijd wordt genomen om zich de benodigde vaardigheden eigen te maken. Deelnemers aan de training zijn na afloop tevens in staat om te beoordelen of door derden uitgevoerde monstername volgens de regels is verlopen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met monstername. Zo noemen wij commerciële medewerkers die voor (potentiële) klanten de verwerkingskosten  van bepaalde partijen en hoeveelheden afvalstoffen moeten begroten. Verder noemen wij medewerkers die partijen afval ophalen en daarbij monsters nemen. Functionarissen die binnen het eigen bedrijf – al dan niet vanwege uit een vergunning voortvloeiende verplichting – aan monstername doen vormen eveneens een belangrijke doelgroep.

Inhoud

  • het doel van monstername
  • inzicht in verschillende soorten monsters
  • inzicht in eisen voor monstername
  • monstername in de praktijk
  • administratie en registratie
  • verpakking, opslag en verzegeling
  • veiligheid bij monstername

Certificaat en materiaal

De training wordt afgesloten met een theoretische toets. Iedere deelnemer ontvangt een hand-out en het door de SOGA uitgegeven cursusboek. Dit is samengesteld vanuit de praktijk van het werken met (gevaarlijke) afvalstoffen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.

Duur en locatie

 Deze training duurt twee dagdelen en wordt gegeven op locatie bij de klant.